ਲਿੰਗ ਦੀ ਲੰਬਾਈ

ਲਿੰਗ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਧਾਉਣਾ ਹੱਥਮੈਥੁਨ, ਕਿਸੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਲਗੀ ਸੱਟ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਲਿੰਗ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਕਾਰ (ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਇੰਦਰੀ) ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿੰਗ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜਾਂ ਅਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਸਿਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿੰਗ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੱਦ ਅਸੀਂ ਸੰਭੋਗ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾੜੀਆਂ ਸਖੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਵਿਚ ਹੱਥਮੈਥੁਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾੜੀਆਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਰੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਿੰਗ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਰਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਲਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਸੱਬ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਇਲਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਲਿੰਗ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਇਲਾਜ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਗ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਜਿਨਹਾਂ ਨੇ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅਯੁਵੇਦਿਕ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। 

 

ਲਿੰਗ ਵਿਸਤਾਰ

1.     ਤੇਲ (ਲਿੰਗ ਵੱਧਣਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇਲ)2.     ਕਰੀਮ (100% ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੀ ਦੂਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ)3.     ਲਿੰਗ ਪੰਪ4.     ਗੋਲੀਆਂ ਅੱਤੇ ਕੈਪਸੂਲ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਸੌ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਾਵ ਆਯੁਰਵੈਦ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ।  ਲਿੰਗ ਵਿਸਤਾਰ ਇਲਾਜ1.     ਗੇੜ(ਪ੍ਰਵਾਹ) ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ: ਸਾਡੇ ਦਵਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾੜੀ ਵਿਚ ਜੰਮੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਕਢ ਕੇ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੱਥਮੈਥੁਨ ਅਤੇ ਸੱਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿਚ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਕੋਈ ਸੰਭੋਗ(Sex) ਕਰਨ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਖੂਨ ਦੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਿੰਗ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਅਕਾਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਂਦਾ ਹੈ।

1. ਲਿੰਗ ਦੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ: ਸਾਡੀ ਕੁਦਰਤੀ ਦਵਾਈ ਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਦੀ ਬੂਟਿਆਂ ਨਾਲ ਜਰੂਰੀ ਤੱਤ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10 ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਲਿੰਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।